Copper Mouflon (Christopher Demetriou & Stella Violari)

Anastasia Kozlova

Anna Miltiadou

Andreani Soupashi